Press & News

Refine Group utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) ("Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (“First North”). Uppdraget sker inom ramen för First Norths regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Bolagets aktie i enlighet med de vid var tid gällande minimikraven…

Read more

Refine Group och Klarna fördjupar samarbetet kring betalningslösningar

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (“Refine” eller “Bolaget”) och Klarna har ingått ett centralt ramavtal avseende användning av Klarna som betalningslösning i Refines dotterbolag (“Koncernen”). Avtalet innebär att befintliga och framtida dotterbolag i Koncernen kommer att kunna använda Klarnas tjänster för betalningslösningar, vilket är det ledande alternativet för digital handel i Norden. Avtalet med Klarna beräknas…

Read more

Refine Groups dotterbolag Gasoltuben inviger nybyggt logistikcenter samt ny butik

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB:s (publ) (“Refine” eller “Bolaget”) dotterbolag Gasoltuben Nordic AB (“Gasoltuben”) har invigt och flyttat in i den nybyggda logistikanläggning som varit under uppbyggnad sedan den tidigare kommunicerade branden inträffade under 2023. De nya faciliteterna innefattar även ett nytt kontorsutrymme för Gasoltubens personal samt en ny butik som kommer att öppnas senare under året.…

Read more

Beslut vid årsstämma i Refine Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Vid årsstämman i Refine Group AB (publ) (”Bolaget”) den 13 juni 2024 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, omval av styrelseordförande och revisor, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier, två riktade emissioner av aktier samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier.  Beslut…

Read more

Kallelse till årsstämma i Refine Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ), 559026-0963 (”Bolaget”), håller årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på adress c/o L26, Luntmakargatan 26 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 12.45. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: · dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden…

Read more

Refine Group har genomfört en riktad nyemission och tillförs cirka 19 MSEK

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine” eller ”Bolaget”) har tillförts cirka 19 MSEK efter att framgångsrikt ha genomfört en riktad nyemission av 11 545 931 aktier till en teckningskurs om 1,622 kronor per aktie (”Nyemissionen”). INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA,…

Read more

Refine Group avser att stärka balansräkningen genom en riktad emission om cirka 19 MSEK och genom en refinansiering om 15 MSEK hos Swedbank

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine” eller ”Bolaget”) avser att stärka koncernens balansräkning och minska koncernens skuldsättningsgrad genom en riktad nyemission av aktier i Bolaget om cirka 19 MSEK. Därutöver har Refines dotterbolag Refine Group Holding AB (publ) (”Refine Holding”) erhållit ett kreditlöfte från Swedbank om 15 MSEK. Medlen från den nya krediten och nyemissionen är…

Read more

Refine Group offentliggör preliminära siffror för det första kvartalet 2024

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine” eller ”Bolaget”) offentliggör preliminära siffror för det första kvartalet 2024. Jämfört med första kvartalet 2023 förväntas nettoomsättningen öka med cirka 18 procent till cirka 54,6 MSEK. Preliminärt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förväntas förbättras jämfört med första kvartalet 2023 till cirka -2,5 MSEK. Nettoomsättningen för första kvartalet 2024 förväntas uppgå till…

Read more

Refines dotterbolag Awelin lanserar ny AI-driven tjänst för att effektivisera skapandet av digitalt innehåll

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB:s (publ) (“Refine”) dotterbolag Awelin AB (“Awelin”) har lanserat ett nytt serviceerbjudande för bolag som är aktiva inom digital handel. Med hjälp av generativ AI automatiseras skapandet av innehåll (“content”), vilket minskar den tid och de resurser som traditionellt krävts. Detta kan i sin tur användas vid exempelvis annonsering och för att driva…

Read more

Refine Group avyttrar Skogstrollen AB som ett vidare led i att renodla gruppens verksamhet

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine”) har ingått ett bindande avtal avseende avyttring av samtliga aktier i Skogstrollen AB (”Bolaget”) som bland annat driver iPhonebutiken.se (”Transaktionen”). Bolaget avyttras som ett led i Refines tidigare kommunicerade strategi om att renodla koncernen vidare mot varumärken där Refine bedöms kunna tillföra mest värde. Transaktionen möjliggör ett fortsatt ökat fokus…

Read more

Refine Group informerar om effekten av branden i Gasoltubens lager

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 juni 2023 att dotterbolaget Gasoltuben Nordic AB (“Gasoltuben” eller “Bolaget”) drabbats av en brand i Bolagets lokaler. Gasoltuben har nu nått en överenskommelse med försäkringsbolaget som innebär en positiv resultateffekt om 0,1 miljoner kronor. Den 30 juni 2023 offentliggjorde Refine genom ett pressmeddelande att dess…

Read more

Refine Group ingår avtal om att sälja vissa tillgångar relaterade till C3 Scandinavian Lifestyle

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (“Refine” eller “Bolaget”) har via koncernbolaget C3 Scandinavian Lifestyle AB (“C3”) ingått ett avtal avseende försäljning av vissa tillgångar i C3 till en ledande aktör inom den nordiska elektronikhandeln. Avyttringen följer Bolagets kommunicerade strategi att fortsätta att renodla koncernen efter det omvända förvärvet och att positionera gruppen mot att äga lönsamma…

Read more

Refine Group offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Regulatory pressrelease

Extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ) (”Bolaget”) den 8 november 2023 beslöt om sammanläggning av aktierna i Bolaget (s.k. omvänd split) 1:200, vilket innebär att två hundra (200) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen har fastställts till måndagen den 20 november 2023 och det nya antalet aktier kommer att bokas ut…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Refine Group

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 8 november 2023 extra bolagsstämma på Bolagets kontor i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades följande beslut: Beslut om (i) ändring av bolagsordningen, (ii) minskning av Bolagets aktiekapital, och (iii) sammanläggning av aktier Bolagsstämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i syfte att minska…

Read more

Refine Group avslutar avtal med likviditetsgarant

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (“Refine” eller “Bolaget”) har sagt upp avtalet med Lago Kapital AB (”Lago”) om uppdraget som likviditetsgarant. Sista dagen för likviditetsstödjande handel av Lago är den 30 november 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta: David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ) Telefon: +46 73 525 08 45 E-mail: ir@refinegroup.com Informationen i detta…

Read more

Refine Groups dotterbolag Browgame Cosmetics och MandySkin har inlett samarbete med det ledande TV-nätverket QVC

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB:s (publ) (“Refine”) dotterbolag Browgame Cosmetics och MandySkin (tillsammans, “Bolagen”) har inlett ett samarbete med QVC som är en ledande aktör inom så kallad video shopping (“QVC”). QVC och dess partners säljer produkter till miljontals konsumenter i flera länder via sina linjära TV-kanaler, e-handelsplattformar, digitala strömningstjänster och sociala plattformar. Som ett första steg…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ), 559026-0963 (”Bolaget”), håller extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2023 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på adress c/o L26, Luntmakargatan 26 i  Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 08.45. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB…

Read more

Refine Group säljer varumärket Yaytrade och har valt att avbryta det kommunicerade planerade förvärvet av samtliga aktier i en varumärkesbyrå

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine” eller ”Bolaget”) har ingått ett bindande avtal med Jotunfjell Partners AS (“Köparen”) om att sälja varumärket Yaytrade och vissa andra immateriella rättigheter från den tidigare verksamheten som bedrevs av Spherio Group AB (publ) (“Transaktionen”). Köparen är en ledande strategisk investerare inom detaljhandeln som äger flera etablerade verksamheter, bland andra Best…

Read more

Delårsrapport för perioden januari – juni 2023

Regulatory pressrelease

“Efter ett intensivt arbete med att börsnotera Refine Group genom omvänt förvärv av tidigare Spherio Group AB, slutfördes arbetet under våren. I samband med affärens genomförande fattades beslut om att avveckla alternativt avyttra den tidigare verksamheten i Spherio samt att namnändra gruppen för att reflektera den nya verksamheten i bolaget. Arbetet med avvecklingen av den…

Read more

Refine Groups dotterbolag SQRTN lanserar ett nytt samarbete med den populära musikduon HOOJA

Non-regulatory pressrelease

Samarbete mellan HOOJA och Sqrtn Company Refine Group AB:s (publ) (“Refine”) helägda dotterbolag Sqrtn Company AB (“SQRTN”) har lanserat ett nytt samarbete tillsammans med den populära musikduon HOOJA. SQRTN och HOOJA har tillsammans designat och utvecklat en ny kollektion av kläder och kepsar som säljs i begränsad upplaga inför HOOJA:s svenska turné. Kollektionen finns tillgänglig via SQRTN:s e-handel på http://www.sqrtncompany.com. SQRTN,…

Read more

Gasoltuben Nordic AB, ett dotterbolag inom Refine Groups koncern, har drabbats av en brand

Regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine”) äger via bolag Gasoltuben Nordic AB (”Gasoltuben” eller ”Bolaget”). Gasoltuben har tidigt fredag morgon den 30 juni drabbats av en brand på sitt kontor och delar av lagret lokaliserat i Enstaberg utanför Nyköping. Inga kända personskador finns men brandsläckningsarbete pågår vid lämnandet av denna information. Refine stöttar den lokala ledningen…

Read more

Operationell uppdatering från Refine Group AB (publ)

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine” eller ”Bolaget”) ger en verksamhetsuppdatering med vissa höjdpunkter från sina affärsområden och dotterbolag under första och andra kvartalet 2023 efter genomförande av de omvända förvärven av Refine Group Holding AB (publ) (“Refine Holding”) samt Ecomm Holding AB (“Ecomm”). “Under juni månad har de tidigare kommunicerade omvända förvärven av Refine Holding…

Read more

Refine Group AB (publ) ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av design- och varumärkesbyrå

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (”Refine”) har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med ägarna av samtliga aktier i en svensk design- och varumärkesbyrå (”Bolaget”) avseende överlåtelse av samtliga aktier i Bolaget till Refine (”Transaktionen”). Den preliminära köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till 9 000 000 kronor som ska erläggas med nyemitterade aktier i Refine till…

Read more

Refine Group AB (publ) utser Lago Kapital till likviditetsgarant för Bolagets aktie

Non-regulatory pressrelease

Lago kommer att säkerställa möjligheten att handla i Refine-aktien som är noterad på Nasdaq First North Growth Market genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra och säkerställa likviditet i aktien och att minska såväl skillnaden…

Read more

Uppdatering efter omvända förvärv i Refine Group AB (publ)

Non-regulatory pressrelease

Refine Group AB (publ) (tidigare Spherio Group AB (publ)) (”Refine” eller ”Bolaget”) har genomfört de omvända förvärven av Refine Group Holding AB (publ) (tidigare Refine Group AB (publ)) (“Refine Holding”) och Ecomm Holding AB (“Ecomm”) som Bolaget tidigare har kommunicerat (“Transaktionerna”). Aktierna som emitteras av Bolaget i anledning av Transaktionerna har nu registrerats av Bolagsverket.…

Read more

Spherio Group tillträder samtliga aktier i Ecomm samt cirka 97,4 procent av aktierna i Refine och byter namn till Refine Group AB (publ)

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt de omvända förvärven av Ecomm Holding AB (”Ecomm”) och Refine Group AB (publ) (”Refine”). Besluten från Spherios årsstämma den 10 maj 2023 har vidare anmälts för registrering och Bolaget har uppdaterat sin hemsida för att återspegla den förändrade verksamheten som framgår av den bolagsbeskrivning som…

Read more

Spherio Group AB (publ) delårsrapport januari–mars 2023

Regulatory pressrelease

Kvartalet januari–mars 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 1 581 Tkr (1 712) motsvarande en minskning med 8 procent. · Bruttomarginalen uppgick till 30 procent (41). · Bruttomarginalen exklusive jämförelsestörande poster[1] uppgick till 56 procent (41). · EBITDA uppgick till -3 134Tkr (-7 093). · Rörelseresultatet uppgick till -4 815 Tkr (-8 291). · Resultat efter…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SPHERIO GROUP AB (PUBL) DEN 10 MAJ 2023

Regulatory pressrelease

Årsstämma med aktieägarna i Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 10 maj 2023. Vid årsstämman fattades, med erforderlig majoritet, bland annat de beslut som framgår nedan. Disposition avseende Bolagets resultat m.m. Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske och att resultatet…

Read more

Spherio Group AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 november 2022 ingåendet av avtal med aktieägarna i Ecomm Holding AB (”Ecomm”) innebärande att Spherio förvärvar samtliga aktier i Ecomm med vederlag bestående av 4 348 569 587 nyemitterade aktier i Spherio. Vidare offentliggjorde Spherio den 30 december 2022 om ingåendet av ett avtal med aktieägarna i…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPHERIO GROUP AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Aktieägare i Spherio Group AB (publ), org.nr 559026-0963 (”Bolaget” eller ”Spherio”), kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2023, kl. 13.00 i Born Advokaters lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska: · dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2023,…

Read more

Uppdatering om Spherios omvända förvärv

Regulatory pressrelease

Med anledning av att tidigare offentliggjord årsredovisning för räkenskapsåret 2022 för Spherio Group AB (publ) (”Spherio” eller ”Bolaget”) visar ett negativt fritt eget kapital kommer de tidigare offentliggjorda omvända förvärven inte att kunna genomföras på det sätt som tidigare kommunicerats. Parterna till omnämnda omvända förvärv har därför överenskommit att genomföra de omvända förvärven utan att…

Read more

Spherio Group förlänger avtal med street- och resort varumärket Nikben för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Goldabra AB (”Nikben”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Nikben kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under sex månader med start i april 2023, samt en intäkt per hanterad produkt. Värdet på enbart den fast avtalade SaaS-intäkten…

Read more

Spherio Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”, ”Spherio”) publicerar idag Bolagets årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas och länkas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.spheriogroup.com/financial-reports Rapporten finns även i sin helhet att hämta här. (https://www.spheriogroup.com/s/Spherio-Group-AB-publ-Annual-Report-2022.pdf) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ) E-post: mikael.wiborgh@spheriogroup.com Telefon: +46 73 462 29 57 Informationen i…

Read more

Spherio Group AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisning

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”, ”Spherio”) har beslutat att tidigarelägga publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 till den 1:a mars 2023. Tidigare datum för publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 var 14:e april 2023 men tidigareläggs nu till den 1:a mars 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ) E-post:…

Read more

Spherio Group AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2022

Regulatory pressrelease

Perioden januari­–december 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 8 074 Tkr (12 141) motsvarande en minskning med 33 procent. · Bruttomarginalen uppgick till 55 procent (38). · EBITDA uppgick till -20 808 Tkr (-27 023). · Rörelseresultatet uppgick till -26 506 Tkr (-29 540). · Resultat efter skatt uppgick till -28 063 Tkr (-29 583). ·…

Read more

Spherio Group AB (publ):s styrelseledamot Flora Palmstierna meddelar eget utträde ur styrelsen

Regulatory pressrelease

Flora Palmstierna har meddelat styrelsen för Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”, ”Spherio”) att hon på egen begäran väljer att göra ett eget utträde ur styrelsen och lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Det egna utträdet görs på eget initiativ av Flora Palmstierna och av personliga skäl, mot bakgrund av att Flora ämnar fokusera huvudsakliga delen av…

Read more

Spherio Group AB:s dotterbolag Spherio AB ingår avtal om konvertibla lån uppgående till 4 miljoner kronor i syfte att finansiera fortsatt satsning inom SaaS-lösning

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB:s (publ) ("Spherio" eller “Bolaget”) dotterbolag Spherio AB (”Dotterbolaget”) har ingått avtal avseende konvertibla lån om totalt 4 miljoner kronor (”Lånet”) med vissa av Bolagets befintliga större aktieägare samt externa investerare. Lånet möjliggör Bolagets fortsatta verksamhet med utrullning och fokus på SaaS och logistikplattformen Spherio Solutions. Dotterbolaget har ingått avtal avseende Lånet med…

Read more

Spherio Group AB (publ) ingår ytterligare villkorat avtal om omvänt förvärv av Refine Group

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio”) har ingått ett avtal om att förvärva verksamheten i Refine Group AB (publ) (”Refine”) mot en köpeskilling om högst cirka 878 miljoner kronor. Som vederlag för samtliga aktier i Refine ska säljaren erhålla högst 6 753 623 611 nyemitterade aktier i Spherio. Avtalet är bland annat villkorat av att Spherio även genomför det…

Read more

Spherio Group ingår avtal med hem- och inredningsvarumärket Layered för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Layered AB (”Layered”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Layered kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad intäkt per hanterad produkt. Under januari månad kommer Layered driftsättas på Spherio Solutions. ”Vi är glada över att kunna meddela att vi ingått avtal…

Read more

Spherio Group ingår avtal med distributören HOEP Brands för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under sex månader med HOUSE OF E. PRODUCTS AB (”HOEP Brands”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där HOEP Brands kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under sex månader med start i januari, samt en intäkt per…

Read more

Spherio Group AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Ecomm Holding AB, säljer samtliga aktier i Re/Way samt erhåller åtagande om konvertering av majoriteten av konvertibla skuldebrev

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Ecomm Holding AB (”Ecomm”) mot en köpeskilling om 300 miljoner kronor. Spherios nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Spherio och därefter delas ut till Spherios nuvarande aktieägare. Spherio har även ingått avtal med Ecomm att…

Read more

Spherio Group ingår avtal med fashionvarumärket Rue de Tokyo för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under 12 månader med FASHION SOCIETY A/S (”Rue de Tokyo”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Rue de Tokyo kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under tolv månader med start i december, samt en intäkt per…

Read more

Spherio Group förlänger avtal med designföretaget Aarke för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som förlänger samarbetet under 12 månader med Aarke AB (”Aarke”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Aarke kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under tolv månader med start i december, samt en intäkt per hanterad produkt. Värdet på…

Read more

Spherio Group ingår avtal med artisten och låtskrivaren Miriam Bryant för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Miriam Bryant x Spherio Solutions Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under 6 månader med Miriams Ashäftiga AB (”Miriam Bryant”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där artisten och låtskrivaren Miriam Bryant kommer att driva en digital försäljning av secondhand kläder. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under sex månader med start i…

Read more

Spherio Group AB (publ) delårsrapport januari–september 2022

Regulatory pressrelease

Perioden januari­–september 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 259 Tkr (7 295) motsvarande en minskning med 14 procent. · Bruttomarginalen uppgick till 43 procent (40). · EBITDA uppgick till -16 313 Tkr (-19 685). · Rörelseresultatet uppgick till -20 428 Tkr (-21 303). · Resultat efter skatt uppgick till -21 025 Tkr (-21 338). · Resultat…

Read more

Spherio Group ingår avtal med jeansvarumärket Amendi för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under 12 månader med House of Amendi AB (”Amendi”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Amendi kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under tolv månader med start i december, plus en intäkt per hanterad produkt. Värdet…

Read more

Spherio Group höll frukostseminarium om resale och hur Spherio Solutions möjliggör cirkulära affärsmodeller

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) höll den 13:e oktober ett frukostseminarium med tema resale i fokus. På seminariet presenterades hur bolagets plattform och lösningar möjliggör cirkulära affärsmodeller och det diskuterades hur både företag och konsumenter kan i större utsträckning vara en del av cirkulär konsumtion. På seminariet presenterade Spherios medgrundare Jon Berglund…

Read more

Spherio Group ingår avtal med street- och resortvarumärket Nikben för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Goldabra AB (”Nikben”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Nikben kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin sjätte kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterad produkt. ”Vi…

Read more

Spherio Group stärker teamet med ny CTO från SaaS-branschen

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) stärker teamet genom att rekrytera Måns Haegert som ny CTO. Måns tillträdde i september och kommer senast från SaaS-plattformen Nordkap där han hade rollen som Head of Development and Operations och ingick i ledningsgruppen. ”Vi är otroligt glada och stolta att ha Måns ombord hos oss. Med…

Read more

Spherio Group förlänger partnerskapet med hem- och inredningsvarumärket Layered

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har i september ingått avtal med hem- och inredningsvarumärket Layered AB (”Layered) vilket förlänger partnerskapet som initialt ingicks under mars 2022. Avtalet avser försäljning av butiks- och visningsexemplar. ”Vi ser glädjande och positivt på möjligheten att få fortsätta samarbeta med Layered och hjälpa till att ta hand…

Read more

Spherio Group ingår avtal med livsstilsvarumärket Lexington för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med The Lexington Company AB (”Lexington”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Lexington kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin femte kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterad…

Read more

Spherio Group utser Mikael Wiborgh till VD och koncernchef

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Spherio Group AB (publ) ("Spherio" eller “Bolaget”) har beslutat att utse Mikael Wiborgh till VD och koncernchef för Spherio Group AB (publ). Mikael har sedan 2021 varit Bolagets Chief Financial Officer och sedan i maj 2022 tillförordnad VD. ”Mikael har gjort ett strålande arbete sedan maj då han klev in som tillförordnad VD…

Read more

Spherio Group ingår avtal med smyckesdesignföretaget Sophie by Sophie för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Sophie By Sophie Sales AB (”Sophie by Sophie”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Sophie by Sophie kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin fjärde kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spherio Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 9 augusti 2022 extra bolagsstämma i Stockholm. Den extra bolagsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare företrädande 6,8 procent av Bolagets aktier om emission av konvertibla skuldebrev. Kompletta…

Read more

Kallelse till extrastämma i Spherio Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Aktieägare i Spherio Group AB (publ), org.nr 559026-0963 (”Bolaget” eller ”Spherio”), med säte i Stockholm, kallas härmed till extrastämma som hålls tisdag den 9 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning…

Read more

Spherio Group beslutar om riktade emissioner av konvertibla skuldebrev om 8,9 MSEK i syfte att finansiera fortsatt satsning inom SaaS-lösning

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Spherio Group AB (publ) ("Spherio" eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2022, beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om högst 7 570 000 SEK till ett fåtal investerare, däribland Provider Investment, Thoren Tillväxt, Gainbridge Novus Nordic och First Venture…

Read more

Rättelse: Spherio Group ingår avtal med designföretaget Aarke för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal Aarke AB (”Aarke”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Aarke kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin tredje kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterad produkt. ”Vi är…

Read more

Spherio Group ingår avtal med designföretaget Aarke för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal Aarke AB (”Aarke”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Aarke kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin tredje kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterat plagg. ”Vi är…

Read more

Spherio Group AB (publ) tf. VD-uppdatering – summering av den första månaden

Non-regulatory pressrelease

Sedan mitt tillträde den 17:e maj har arbetet tillsammans med styrelsen och koncernen varit fullt fokuserat på att fortsätta genomföra vår förändringsplan och nå vår målsättning som initierats tidigare under året. Med detta brev vill jag belysa och klargöra det vi har agerat på sedan mitt tillträde samt vår fortsatta målsättning framåt och hur vi…

Read more

Spherio Group ingår avtal med finländska Ivana Helsinki för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Markkinointi P. Suhonen Oy (”Ivana Helsinki”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Ivana Helsinki kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin andra kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt…

Read more

Spherio Group ingår avtal med den första kunden till SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har idag ingått avtal med Trendmark AB (”Trendmark”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Trendmark genom sina olika varumärken kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin första kund för sin nyligen släppta SaaS-plattform och skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter…

Read more

Spherio Groups CPO och medgrundare i videointervju om nya SaaS-tjänsten och namnbytet

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”) CPO och medgrundare Jon Berglund intervjuas om koncernens nya SaaS-tjänst Spherio Solutions, samt motivet till att bolaget nyligen genomfört sitt namnbyte från Ytrade Group AB till Spherio Group AB. I intervjun utvecklas även hur de befintliga samt framtida affärsområdena ser ut som bolaget fokuserar på.

Read more

Ytrade Group byter namn till Spherio Group

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört namnbytet till Spherio Group AB (publ). Processen för namnbyte till Spherio Group offentliggjordes den 8 april 2022 och fattades beslut om på Bolagets årsstämma den 13 maj 2022. Med ett ökat techfokus, optimerad organisation och nytt namn positionerar sig Spherio Group som en ledande aktör inom fashion tech…

Read more

David Knape avgår som VD för Ytrade Group och styrelsen har utsett Mikael Wiborgh till tf. VD och koncernchef

Regulatory pressrelease

David Knape har idag meddelat styrelsen för Ytrade Group AB (publ) (under namnändring till Spherio Group AB (publ)) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) att han lämnar sin befattning som VD och koncernchef för Spherio Group. Styrelsen har samtidigt utsett Spherio Groups Chief Financial Officer till ny tf. VD och koncernchef. Mikael Wiborgh tillträder omgående. David Knape…

Read more

KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I YTRADE GROUP AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 13 maj 2022 årsstämma i Stockholm. Årsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och…

Read more

Ytrade Group lanserar ny SaaS-tjänst som möjliggör för varumärken, distributörer och retailbolag att bli mer hållbara genom att äga sin egen secondhandförsäljning och digitala resale-butiker

Non-regulatory pressrelease

Som Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) kommunicerade i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har bolaget planerat att lansera Spherio Solutions – en innovativ och till stor del banbrytande och heltäckande tjänst för varumärken, distributörer och retail-bolag som vill erbjuda sina kunder att köpa/sälja secondhand eller driva sina egna digitala resale-butiker. Bolaget genomför lanseringen med…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med varumärket Understatement

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i maj ingått avtal med varumärket Understatement AB (”Understatement”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager och samples. Understatement är ett premiumvarumärke, med kollektioner inom kategorierna lounge, swim- och underwear. Bolaget grundades 2017 och varumärket blev snabbt en uppstickare tack vare sin höga kvalitet…

Read more

Yaytrade ingår nytt avtal med Filippa K

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i april ingått nytt avtal med Filippa K aktiebolag (”Filippa K”). Avtalet avser försäljning av överlager och samples. Filippa K är ett av Sveriges mest framstående premiumvarumärke, både nationellt såsom internationellt. Varumärket var tidigare en av Yaytrades första kunder för digitala utförsäljningar under 2020 och 2021, Filippa…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med denimvarumärket ADNYM

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i april ingått avtal med Adnym Ateljer AB (”ADNYM”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager och samples. ADNYM är ett svenskt denimvarumärke med historia från 70- och 90-talets Beirut. Bolaget är prisbelönt för både sin design såsom sitt varumärke och vann bland annat…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med modedistributören Welcome

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i april ingått avtal med Welcome AB (”Welcome Agency eller Welcome”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager. Första varumärket som kommer att släppas på Yaytrade är Les Deux. Welcome Agency är en ledande skandinavisk modedistributör med verksamhet i både Sverige, Norge och Danmark.…

Read more

Analyst Group intervjuar David Knape, VD Ytrade Group om bolaget och framtiden

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group’s VD David Knape har i april deltagit i en intervju med Analyst Group kring bolaget, framtiden och gruppens fokus med fokus på tech, logistik, eCom och förvärv. ”Ytrade Group är en svensk tech-, fashion- och eCom-grupp. Under 2017 lanserades vår marknadsplattform Yaytrade, vilken är en cirkulär marknadsplats för premiumprodukter inom framförallt fashion och-…

Read more

YTRADE GROUP har påbörjat processen för namnbyte till SPHERIO GROUP

Non-regulatory pressrelease

Idag offentliggjorde Ytrade Group AB (publ) planerna på att byta namn från Ytrade Group till Spherio Group i samband med att kallelsen till årsstämman publicerades. Syftet med namnbytet är att tydliggöra koncernens nya fokus med tre affärsgrenar – tech, logistik och förvärv. Namnbytet blir även startskottet för att över tid bygga en internationell koncern där…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med sportmodevarumärket ICANIWILL

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i mars ingått avtal med ICANIWILL AB (”ICIW”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager. Antalet produkter uppskattas inledningsvis till ca 6000 st.  ICIW är ett av de snabbast växande sportmodevarumärkena i Norden inom både dam- och herrsegmentet. Genom innovativa plagg med, högkvalitativa material…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med varumärket Nikben

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i mars ingått avtal med Goldabra AB (”Nikben”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av utgående lager och samples. Nikben är ett svenskt varumärke inom lounge- och swimwear segmentet. Varumärket har en spännande historia som sträcker sig från Sverige och ner över södra Europa. Sortimentet…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med hem- och inredningsvarumärket Layered

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i mars ingått avtal med Layared AB (”Layered”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av utgående lager. Layered är ett svenskt varumärke som erbjuder kvalitetsmattor och möbler i modern skandinavisk design. Varumärket lanserades 2015 med en vision om att skapa unik design inspirerad av olika…

Read more

Intervju med David Knape, VD Ytrade Group, om 2021 och framtiden

Non-regulatory pressrelease

David Knape, VD i Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”), sammanfattar 2021 och berättar om planerna för 2022 samt synen på marknaden och dess utveckling. Beskrivning av verksamhetsåret 2021 Året har varit väldigt händelserikt där vi utöver själva börsnotering gjort ett flertal stora och strategiskt viktiga delar, bland annat stärkt upp hela vårt management samt tagit…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med norska modevarumärket Monel

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i februari ingått avtal med Tendenzer Trading AS (”Monel”). Avtalet gäller under hela 2022 och avser ny försäljning av samples och utgående lager. Yaytade uppskattar den totala nettomsättningen för försäljning av Monels varor till ca 850 000 kr under 2022. Monel är ett norskt premiumvarumärke inom segmentet utomhuskläder.…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med loungewear varumärket A PART OF THE ART

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i februari ingått avtal med A PART OF THE ART STOCKHOLM AB (”A PART OF THE ART”). Avtalet gäller under hela 2022 och avser ny försäljning av samples och utgående lager. A PART OF THE ART är ett svenskt loungewear varumärke för den moderna kvinnan. Bolaget arbetar…

Read more

Yaytrade fullföljer förvärvet av RE/WAY

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i RE/WAY AB (”RE/WAY” eller ”Bolaget”), vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 12 januari 2022 (”Transaktionen”). ”Det är mycket glädjande att vi har slutfört Yaytrades första strategiska förvärv. Vi får in ett kvalitativt bolag som möjliggör för oss att utöka kunderbjudandet genom att täcka…

Read more

Yaytrade förvärvar RE/WAY – ett e-handelsbolag inom luxury-segmentet – och genomför en emission av cirka 4,6 miljoner aktier som tillför Yaytrade cirka 10,6 miljoner kronor

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av RE/WAY AB (”RE/WAY” eller ”Bolaget”) – ett e-handelsbolag inom luxury-segmentet  – avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 12,28 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner kronor utgör fast köpeskilling (”Köpeskillingen”) och upp till 9,88 miljoner kronor…

Read more

Yaytrade rekryterar Gustaf Törling som Chief Brand Officer i syfte att stärka varumärket och utveckla kunderbjudandet

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har rekryterat Gustaf Törling som ny Chief Brand Officer. Rekryteringen är strategisk viktig för Yaytrade i arbetet med att fortsätta stärka dess varumärke, utveckla designen och upplevelsen på plattformen och paketering av Bolagets lösning mot kund, där Yaytrade parallellt med dess nuvarande affärsmodell utvecklar ett helt separat tech-relaterat…

Read more

Yaytrade förlänger avtal med Hope

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har idag ingått avtal med IWA Garments AB (”Hope”) avseende utökning och förlängning av försäljning av Hope’s samples och overstock. Avtalet innefattar en försäljning av totalt ca 14,000 artiklar fördelat på tre släpp under 2021 och första halvåret 2022. Yaytrade har förlängt och utökat sitt partnerskap med Hope,…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med modevarumärket Limitato

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i november ingått avtal med modevarumärket Limitato AB (”Limitato”). Avtalet gäller ny försäljning av samples och utgående lager. Limitato är ett svenskt premiumvarumärke som samarbetar med världskända konstnärer och fotografer. Ett varumärke som fokuserar på kvalitet, hållbarhet och limiterade produkter. Varumärket säljs på flertalet av de största…

Read more

Yaytrade tecknar avtal med activewear-varumärket Röhnisch

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har ingått avtal med Röhnisch Sportswear AB (”Röhnisch”) avseende försäljning av Röhnisch utgående lager och samples internationellt. Röhnisch är ett av Sveriges ledande brands inom activewear, med ett starkt hållbarhetsarbete och produkter av högsta kvalitet. Yaytrade uppvisar fortsatt styrka i sitt erbjudande genom att signera ytterligare partnerskap inom…

Read more

Yaytrade i tillväxttoppen när de 99 främsta techbolagen presenteras i Breakits ”Scaleup-listan 2021”

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) är ett av de 99 främsta techbolagen som kvalificerat sig på listan över Sveriges hetaste scaleups. Med en hög tillväxt placerar sig Yaytrade i toppen av listan sett till procentuell tillväxt och har på listan sällskap av bolag såsom Estrid, Budbee och Stronger. På bara några år har den svenska…

Read more

Yaytrade lanserar ny försäljningskategori och tecknar avtal med activewear varumärket AIM’N

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har ingått avtal med Aim Apparel AB (”AIM’N”) avseende försäljning av Aim’ns utgående lager och samples internationellt. AIM’N är ett av Sveriges hetaste premiumbrands inom activewear, med ett starkt hållbarhetsarbete och produkter av högsta premiumkvalitet. Yaytrade har på mindre än ett år tillbaka arbetat med flertalet av Sveriges…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med transportörsplattformen Ingrid

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) ingår avtal med transportörsplattformen Ingrid. Avtalet innebär att Yaytrade sedan slutet av september i år erbjuder sina kunder ett flexibelt och användarvänligt gränssnitt att välja transportörer på för leverans av kunders köp på Bolagets plattform. Ingrid är förmodligen ett av Sveriges mest innovativa bolag inom logistikmjukvara och i förädlingsprocessen…

Read more

Yaytrade ingår avtal med modevarumärkena Schnayderman’s och Jeanerica

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i september ingått separata avtal med modevarumärkena Schnayderman’s och Jeanerica. Avtalen gäller ny försäljning av samples och utgående lager. Både Schnayderman´s och Jeanerica är två svenska premiumvarumärken som tydligt fokuserar på design, hållbarhet och tidlösa plagg av absolut högsta kvalitet. Varumärkena säljs på flertalet trippel-A butiker globalt.…

Read more

Yaytrade förlänger avtal med Filippa K, Sail Racing och Stenströms skjortfabrik

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i september ingått separat förlängda avtal med Filippa K, Sail Racing och Stenströms skjortfabrik. Avtalen gäller ny försäljning av samples och utgående lager. Marknadsplatsen Yaytrade fortsätter sin kraftiga expansion i Sverige med fortsatt nöjda kunder där Filippa K, Sail Racing och Stenströms skjortfabrik är de senaste bolagen att…

Read more

Yaytrade inleder samarbete med svensk filmstjärna som Global Fashion Director

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbetsavtal med skådespelerskan Alicia Agneson som slog igenom som Freydis i Vikings och som just nu är högaktuell med Netflix Original-serien Clark. Alicia ska i sin nya roll leda Yaytrades globala modesatsning. Yaytrade har på kort tid etablerat sig som en av Sveriges hetaste marknadsplatser…

Read more