Corporate Governance

Revisor

Andreas Folke
Auktoriserad revisor
MELCOB

Telefonnummer: 070-385 06 66
Hemsida: www.melcob.se
E-mail: andreas.folke@melcob.se

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB agerar som bolagets Certified Adviser och ansvarar för att övervaka att Refine Group följer de regler och riktlinjer som fastställts av Nasdaq First North Growth Market.

Telefonnummer: 08-684 211 10
Hemsida: www.eminova.se
E-mail: adviser@eminova.se

Bolagsordning

Bolagsstämmor

Rätt att delta i bolagsstämma

Alla aktieägare som är införda i aktieboken och som har anmält sitt deltagande till bolaget senast på det datum som anges i kallelsen, har rätt att delta på bolagsstämman och rösta för de aktier de innehar. Aktieägare kan delta på bolagsstämman personligen eller via ombud.

Innan omvänt förvärv

Klicka här för att få tillgång till bolagsstämmohandlingar för perioden före omvänt förvärv (RTO).

Refine Group Holding AB

Klicka här för att få åtkomst till bolagsstämmohandlingar i Refine group Holding AB (publ).

Optioner

Inga utestående optioner finns emitterade.